نمایشگاه بین المللی اصفهان

نمایشگاه بین المللی اصفهان

نوع محصول: پوشش سقف ایستادرز دالفا

سطح پوشش: 19000 مترمربع

نوع پروفیل: مستقیم


محل پروژه: اصفهان

توضیحات: