نمایشگاه بین المللی موج کربلا

نمایشگاه بین المللی موج کربلا

نوع محصول: پوشش سقف ایستادرز دالفا

سطح پوشش: 17500 مترمربع

نوع پروفیل: مستقیم


محل پروژه: عراق - کربلا

توضیحات: