تالار شهر جدید پردیس

تالار شهر جدید پردیس

نوع محصول: پوشش سقف سیستم ایستادرز دنا

سطح پوشش: 1100 مترمربع

نوع پروفیل: کونیک


محل پروژه: تهران - پردیس

توضیحات: