باغ موزه کتاب تهران

باغ موزه کتاب تهران

نوع محصول: پوشش سقف ایستادرز دالفا

سطح پوشش: 1700 مترمربع

نوع پروفیل: مستقیم


محل پروژه: تهران

توضیحات: