مأموریت و چشم انداز

مأموریت و چشم انداز

بیانیه مأموریت: آموزش های گسترده و طراحی مبتکرانه، تحت تاثیر تحولات تکنولوژی به شکل بی سابقه ای دستخوش تغییر شده اند. مأموریت ما به ارمغان آوردن آن و توسعه سیستم های سازه و پوشش و نما، در جهت استفاده بهینه تر از منابع ساختمان برای افراد و سازمان ها است.

 

چشم انداز: گذر از همه ی چالش ها با اشتیاق تمام و تبدیل شدن به رهبر جهانی، نفوذ در بازارهای ملی و فراملی، افزایش اثربخشی کسب و کار، خالق نوآوری و ارائه بهترین محصولات و خدمات به جهان.