بازدید وزیر کشور از روند مجموعه ورزشی سنندج

بازدید وزیر کشور از روند مجموعه ورزشی سنندج

بازدید وزیر کشور از روند احداث سالن شش هزار نفری مجموعه ورزشی 22 گولان شهر سنندج

"عبدالرضا رحمانی فضلی" وزیر کشور صبح روز شنبه هجدهم آبان ماه با حضور در سنندج از روند احداث سالن شش هزار نفری مجموعه ورزشی 22 گولان این شهر بازدید کردند. ایشان پس از بازدید، سالن ورزشی شش هزار نفری گولان سنندج را از طرح های قابل توجه و اساسی در توسعه ورزش ذکر کرد و افزود؛ این پروژه با دارا بودن امکانات مناسب و به روز در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد.

شرکت مبتکر نمای آلومینیومی دنا اجرای سیستم سقف این پروژه را به عهده دارد. سطح پوشش سقف این پروژه حدود ۱۱ هزار مترمربع است که از پروفیل مستقیم و با حداقل شعاع  کمتر از  ۵ متر در آن استفاده شده است. نقشه های سقف این پروژه دو قوسی بوده که به لحاظ اجرا از پروژه های بسیار دشوار محسوب می شود. دنا با بهرهگیری از تیم متخصص و با تجربه قادر به اجرای سیستم های سقف یکپارچه با نقشههای پیچیده و هندسی خاص در کشور می باشد.

درباره این پروژه بیشتر بدانید...