فلاشینگ

فلاشینگ عضوی از سیستم سقف یا نما است که به منظور پوشش گوشه ها ،لبه ها و بازشو ها و آب بندی کلی سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.