ساختمان اداری و استخر شرکت نوسا

ساختمان اداری و استخر شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران

محل:تهران، ایران

سطح پوشش: ۱۶۰۰ مترمربع

فرم پروفیل: مستقیم و کونیک


^