ورزشگاه سنندج

ورزشگاه سنندج

محل:سنندج، ایران

سطح پوشش: ۱۰۷۰۰ مترمربع

فرم پروفیل: مستقیم

حداقل شعاع: کمتر از۴۰ متر

 


^