پارک آبی بغداد

پارک آبی بغداد

محل: بغداد، عراق

سطح پوشش: ۴۲۰۰ مترمربع

مساحت نما: ۸۶۰۰ مترمربع

فرم پروفیل: مستقیم

حداقل شعاع: ۱۵٫۲۵ متر

 ^