ایستگاه مترو فرودگاه امام خمینی

طول بلندترین ورق: ۴۰ متر

شعاع قوس: ۲۲ متر

مساحت سقف: ۷۴۰۰ متر مربع

مساحت نما: ۱۶۰۰ متر مربع

نوع ورق: مستقیم انحنا داده شده


^