منطقه آزاد تجاری بندر انزلی

ساختمان اداری منطقه آزاد تجاری بندر انزلی

مشخصات :
طول بلندترین ورق : ۱۳ متر
شعاع قوس :۱۱ متر
مساحت : ۲۲۴۱ مترمربع
نوع پروفیل : مستقیم انحنا داده شده


^