دانشکده ادبیات ارومیه

دانشکده ادبیات ارومیه

مشخصات :
طول بلندترین ورق : ۲۱٫۱۵ متر
شعاع قوس : ۰
مساحت : ۳۸۵۸
نوع پروفیل : مستقیم


^