ورزشگاه انقلاب همدان

مشخصات پروژه ورزشگاه انقلاب همدان

نوع پروژه: سیستم ایستادرز 

طول ساختمان : ساختمان بیضوی بزرگ ۱۱۰ متر و قطر کوچک ۹۰ متر

طول بلندترین ورق : ۵۰ متر

شعاع قوس :در قسمت میانی شعاع قوس بین ۳۵ تا ۵۰ متر بصورت متغیر و در قسمت پیرامونی شعاع قوس ۵/۲ متر

مساحت : ۱۱۰۰۰ مترمربع

نوع پروفیل : در قسمت پیرامونی پروفیل ذوزنقه ای کونیک شکل با مساحت ۲۰۰۰ مترمربع و مابقی قسمتها پروفیل مستقیم با مساحت ۹۰۰۰ مترمربع

 

این ساختمان در قسمت پیرامونی دارای تندترین شعاع قوس اجرا شده در ایران به میزان ۵/۲ متر است که با توجه به بیضوی بودن این ساختمان ، اجرای این بخش دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد . بطور کلی در ساختمان هائی مانند این ساختمان که ورق های آنها دو قوسی می باشند از نظر نصب و اجرای ایستادرز باید موارد فنی بسیاری را لحاظ نمود .


^