دانشکده صنایع غذایی

مشخصات پروژه دانشکده صنایع غذایی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

 

نوع پروژه :سیستم ایستادرز

طول ساختمان : ۱۴۰ متر در سه بخش ۱۰ متری قوسی

طول بلندترین ورق : ۱۰ متر

شعاع قوس :۹۴۰۰ مترمربع با شعاع قوس ۸ متر و ۶۰۰ مترمربع با شعاع قوس ۳ متر

مساحت : ۴۷۰۰×۲+۶۰۰×۱ مترمربع جمعاً به میزان ۱۰۰۰۰ مترمربع

نوع پروفیل : مستقیم

 

آب بندی نورگیرها در اجرای این پروژه از اهمیت بالایی برخوردار بود که این مهم با جوشکاری آلومینیوم انجام شد .


^