مجتمع رفاهی بانک ملت نور

 مشخصات پروژه مجتمع رفاهی – آموزشی بانک ملت نور

نوع پروژه: سیستم ایستادرز

طول ساختمان: ۶۴ متر طول

طول بلندترین ورق: ۶۳ متر

شعاع قوس: ۱۲۰

مساحت: ۳۵۰۰ متر مربع

نوع پروفیل: مستقیم

نکات قابل توجه در اخداث این ساختمان، طراحی خاص سازه فضا و قوس دار بودن طول سازه برای نصب ورق زیرسقفی می باشد.


^